Statut DVD Krapina

Na temelju članka 13. Zakona o udrugama (NN broj 74/2014), a u svezi s člankom 6. i 19. Zakona o vatrogastvu (NN 106/1999., 117/2001., 36/2002., 96/2003., 139/2004. – pročišćeni tekst, 174/2004., 38/2009., 80/2010.), i članka 58. st.1, t.1. Statuta Dobrovoljnog vatrogasnog društva Krapina – pročišćeni tekst od 10. ožujka 2012. (broj: 103/2012), Skupština Dobrovoljnog vatrogasnog društva Krapina na sjednici održanoj 29. kolovoza 2015. godine donijel

S T A T U T

 

Dobrovoljnog vatrogasnog društva Krapina

 

 

                                                                                   Članak 1.

            Ovim Statutom uređuju se:

1.Temeljne odredbe

2.Znak, amblem, zastava, pečat i štambilj

3.Javnost rada

4.Ciljevi i djelatnost

5.Članstvo

                                   5.1. Kategorije članova

                                   5.2. Primanje u članstvo

                                   5.3. Prestanak članstva u Društvu

                                   5.4. Prava i dužnosti članova

6.Udruživanje

7.Upravljanje Društvom, tijela i dužnosnici Društva

                        7.1. Skupština

                        7.2. Upravni odbor

                        7.3. Zapovjedništvo

                        7.4. Nadzorni odbor

                        7.5. Sud časti

                        7.6. Predsjednik

                        7.7. Zamjenik predsjednika

                        7.8. Zapovjednik

                        7.9. Zamjenik zapovjednika

                        7.10. Tajnik

                        7.11. Blagajnik

                       7.12. Likvidator
8.Stručni poslovi

9.Javne ovlasti

10.Imovina

11.Uredsko poslovanje

12.Informiranje

13.Nagrade i priznanja

14.Rješavanje sporova i sukoba interesa

15.Prestanak rada

16.Statut i drugi opći akti

17.Prijelazne i završne odredbe

Članak 2.

Članovi Društva obvezni su poznavati odredbe ovog Statuta i primjenjivati ih.

 1. TEMELJNE ODREDBE

Članak 3.

Dobrovoljno vatrogasno društvo Krapina (u daljnjem tekstu: Društvo) nastavlja djelovanje dosadašnjeg Društva koje je osnovano 1875. godine.

Društvo je javna, dobrovoljna, stručna, humanitarna, nestranačka i neprofitna udruga građana od posebnog interesa za Republiku Hrvatsku u smislu zaštite života, zdravlja i sigurnosti ljudi, životinja, imovine, okoliša i prirode od požara, elementarnih nepogoda i drugih neželjenih događaja i nesreća, u koje se slobodnom voljom udružuju građani vođeni vrijednosnim načelima demokratičnosti, ravnopravnosti, solidarnosti i etike u vatrogastvu.

Temeljna zadaća i djelovanje Društva je provedba mjera zaštite od požara, aktivno sudjelovanje članova Društva u provedbi vatrogasne zaštite prema planovima zaštite od požara i tehnoloških eksplozija te vršenje vatrogasne djelatnosti utvrđene Zakonom o vatrogastvu, Zakonom o zaštiti od požara, Zakonom o zaštiti i spašavanju, ovim Statutom i drugim važećim općim aktima iz područja zaštite od požara i spašavanja.

Društvo je osnovano na dobrovoljnoj osnovi i načelu slobodnog udruživanja građana sa ciljem provedbe vatrogasne djelatnosti, mjera zaštite od požara i zaštite i spašavanja te unapređenja istih, razvitka i promicanja značaja zaštite od požara i drugih nesreća, razvoja dobrovoljnog vatrogastva i vatrogasne djelatnosti.

Vatrogasnu i drugu djelatnost Društvo obavlja bez namjere stjecanja dobiti ili profita, podvrgavajući se u ostvarivanju svojih interesa i ciljeva pravilima utvrđenim ovim Statutom te drugim važećim zakonskim propisima.

Članak 4.

            Naziv Društva je: Dobrovoljno vatrogasno društvo Krapina.

            Skraćeni naziv je: DVD Krapina

            Naziv Društva na engleskom jeziku je: Krapina Volunteer Fire Brigade (skraćeno: VFB Krapina)

Sjedište Društva je u Krapini, Zagrebačka cesta 1.

Članak 5.

Društvo je centralno dobrovoljno vatrogasno društvo na području grada Krapine i ima središnju dobrovoljnu vatrogasnu postrojbu koja mora imati najmanje propisani broj operativnih i osposobljenih članova.

Veličina, brojnost i opremljenost dobrovoljne vatrogasne postrojbe Društva utvrđeni su Planom zaštite od požara i tehnoloških eksplozija za grad Krapinu te drugim zakonima i važećim propisima.

Dobrovoljna vatrogasna postrojba Društva u obavljanju vatrogasne intervencije ima javne ovlasti utvrđene Zakonom o vatrogastvu.

Članak 6.

Poslove dobrovoljnog vatrogasca u dobrovoljnoj vatrogasnoj postrojbi Društva iz članka 5. ovog Statuta može obavljati osoba koja zadovoljava uvjete propisane Zakonom o vatrogastvu.

 

Članak 7.

            Dobrovoljna vatrogasna postrojba Društva djeluje na području grada Krapine, a po potrebi i zapovijedi i van svog područja djelovanja.

Područje rada i djelovanja dobrovoljne vatrogasne postrojbe Društva utvrđeno je Planom zaštite od požara i tehnoloških eksplozija za grad Krapinu, odnosno Zakonom o vatrogastvu.

Članak 8.

Društvo ima svojstvo pravne osobe koje stječe danom upisa u Registar udruga Republike Hrvatske.

Društvo zastupaju predsjednik i tajnik Društva.

Društvo predstavljaju predsjednik, zamjenik predsjednika, tajnik i zapovjednik Društva.

Na temelju pismene punomoći i ovlasti dobivenih od predsjednika, a uz suglasnost Upravnog odbora Društvo mogu predstavljati i zastupati i drugi članovi Društva te fizičke ili pravne osobe koje nisu članovi Društva.

 1. ZNAK, AMBLEM, ZASTAVA, PEČAT I ŠTAMBILJ

Članak 9.

Znak Društva je sastavljen od vatrogasne kacige iza koje se nalaze ukršteni vatrogasna sjekirica i baklja.

Članak 10.

Amblem Društva definira se posebnom odlukom Upravnog odbora Društva. Sadrži puni ili skraćeni naziv Društva te simbole vatrogastva odnosno lokalne sredine na području djelovanja Društva. Koristi se za isticanje pripadnosti članstva Društvu, a nosi se na vatrogasnim odorama u skladu s Pravilima vatrogasne službe.

Članak 11.

Društvo ima zastavu.

           Vatrogasna zastava Društva izrađuje se u bojama i veličini utvrđenoj odlukama, pravilnicima ili Statutom Hrvatske vatrogasne zajednice s odgovarajućim podacima koji se odnose na Društvo.

            U svečanim i posebnim prilikama Društvo koristi i repliku prve zastave iz 1875. g. ili druge zastave Društva iz prošlosti.

Članak 12.

Društvo ima pečat i štambilj.

Pečat je okruglog oblika, promjera 18 mm (mali) i 30 mm (veliki), s ispisanim tekstom uz rub pečata: Dobrovoljno vatrogasno društvo Krapina. U sredini pečata nalazi se vatrogasni znak opisan u članku 9. ovog Statuta, a na dnu pečata nalazi se broj.

Štambilj je četvrtastog oblika dužine 70 mm i širine 30 mm. U njemu je upisan puni naziv i sjedište Društva.

Upravni odbor propisuje broj, uporabu i čuvanje pečata i štambilja.

 1. JAVNOST RADA

Članak 13.

Djelovanje Društva je javno.

Javnost rada Društva ostvaruje se i osigurava pravodobnim izvješćivanjem članstva o radu Društva i značajnim događajima putem pisanih izvješća, organizacijom posebnih skupova ili na drugi prikladan način, putem sredstva javnog priopćavanja, putem Internet stranica Društva ili viših ustrojestvenih jedinica vatrogastva.

            Predstavnici sredstava javnog priopćavanja mogu prisustvovati sjednicama tijela Društva i izvješćivati javnost o radu Društva.

            Predsjednik tijela Društva kojem predsjedava može u određenim situacijama i slučajevima koji bi ometali raspravu i rad tijela predložiti da se javnost isključi sa sjednice o čemu se izjašnjava natpolovična većina nazočnih članova tijela.

            Predsjednik tijela kojem predsjedava može samostalno odlučiti da se javnost isključi sa sjednice samo u slučaju ako se na sjednici raspravlja i govori o povjerljivim podacima, u slučajevima kada u pitanje može doći čast i ugled pojedinog člana te zbog zaštite djece i mladeži te osobnih i privatnih podataka o članovima Društva.

 1. CILJEVI I DJELATNOST

 

Članak 14.

Ciljevi djelovanja Društva su:

 • učinkovita provedba mjera vatrogasne zaštite i vatrogasne djelatnosti na području djelovanja i odgovornosti Društva
 • pripremanje dobrovoljne vatrogasne postrojbe Društva i članstva Društva za učinkovito sudjelovanje u sustavu zaštite i spašavanja
 • unapređenje vatrogastva na sadašnjem tehnološkom razvoju vatrogastva čime se pridonosi razvoju Društva i vatrogastva u Gradu Krapini na tradicionalnim vrijednostima i razvoju neprekidno od 1875. godine
 • kontinuirano pomlađivanje članstva
 • osposobljavanje, usavršavanje i uvježbavanje članstva
 • vršenje aktivnosti u pogledu podizanja svijesti i značaja vatrogasne službe i djelatnosti te kulture i tradicionalnih vrijednosti vatrogastva kroz povijest na lokalnom i međunarodnom nivou kao i promicanje značaja dobrovoljnog vatrogastva
 • razvijanje i širenje pozitivnih ljudskih vrijednosti poput solidarnosti, požrtvovnosti, nesebičnosti i prijateljstva
 • i drugi ciljevi određeni programom rada i djelovanjem Društva

 

Članak 15.

Radi ostvarivanja statutarnih ciljeva i zadataka te programa rada Društva kao i zadovoljavanja potreba unapređenja, razvoja, opremanja i usavršavanja svog članstva, Društvo pored osnovne vatrogasne djelatnosti može obavljati i gospodarsku, uslužnu i drugu društvenu djelatnost iz svog djelokruga rada i poslovnih mogućnosti, neposredno ili u zajednici sa svojim članovima u skladu sa ovim Statutom i drugim važećim zakonskim propisima.

Ostala djelatnost Društva je ili uključuje:

 • gašenje požara i spašavanje ljudi, imovine građana ugroženih požarom ili eksplozijom, pružanje tehničke pomoći u nezgodama i opasnim situacijama, te obavljanje i drugih poslova i zadataka u ekološkim i drugim nesrećama
 • provedba poslova kontrole nad provedbom propisanih mjera zaštite od požara
 • uključivanje i sudjelovanje u sustavu zaštite i spašavanje prilikom velikih nesreća i katastrofa
 • osposobljavanje i usavršavanje članova Društva temeljem važećih propisa
 • provedba teorijske nastave i praktičnih vježbi
 • organizacija pokaznih vježbi i prezentacija
 • promidžbene aktivnosti
 • promicanje vatrogastva kao stručne i humanitarne djelatnosti
 • provedba preventivnih pregleda
 • rad s vatrogasnom mladeži i podmlatkom
 • rad s natjecateljskim ekipama
 • organizacija savjetovanja i seminara
 • organizacija kulturnih, sportskih, i drugih aktivnosti
 • sudjelovanje u aktivnostima u zaštiti okoliša
 • promicanje i zastupanje pojedinačnih i zajedničkih interesa članstva
 • dodjela strukovnih priznanja i predlaganje dodjele javnih priznanja za svoje zaslužne članove
 • suradnja s tijelima jedinica lokalne uprave i samouprave, poduzećima, sredstvima javnog priopćavanja, udrugama i drugim srodnim organizacijama
 • suradnja s vatrogasnim organizacijama u Republici Hrvatskoj i njegovanje dobrih odnosa sa vatrogasnim organizacijama u Sloveniji i Austriji
 • provedba aktivnosti u skladu s povjerenim javnim ovlastima utvrđenim zakonima i drugim važećim propisima
 • obavljanje uslužnih djelatnosti kao što su: servisiranje vatrogasnih aparata, održavanje vatrogasne tehnike, usluge čišćenja kanalizacijskih objekata i sustava, pranja i čišćenje ulica i cesta te ispiranja nečistoća, čišćenja i pranja bunara ili rezervoara, prijevoz i dostava pitke vode, prijevoz ljudi i dobara, usluga protupožarnog i redarskog osiguranja te druge vatrogasne i komunalne usluge u skladu s važećim propisima
 • izrada vatrogasnih priznanja, odličja, propagandnih materijala i drugog potrošnog materijala, brošura, knjiga, audiovizualnih i drugih edukativnih materijala za potrebe Društva, članova i pučanstva
 • trgovačke poslove prodaje vatrogasne opreme i uređaja, sredstava za gašenje požara te potrošnog materijala
 • reklamiranje i prikupljanje financijskih sredstva iz ekonomske promidžbe
 • obavljanje stručnih tehničkih i intervencijskih usluga
 • iznajmljivanje poslovnih i stambenih prostora kao i vatrogasnih vozila
 • druge usluge i poslove od interesa i značaja za Društvo sukladno zakonskim propisima koji se odnose na neprofitne organizacije i udruge građana

Upravni odbor Društva u skladu s navedenom ostalom djelatnošću Društva u ovom članku donosi i usvaja odgovarajući cjenik ili odluku o cijeni za pojedinu djelatnost ili izvršenu uslugu.

Gospodarska, uslužna i druga djelatnost navedena u ovom članku obavlja se i provodi na način da se istom ne umanjuje intervencijska i materijalna spremnost dobrovoljne vatrogasne postrojbe Društva.

Članak 16.

Društvo prihode ostvarene gospodarskim i uslužnim iskorištavanjem svoje imovine i poslovanjem koristi samo za ostvarivanje svrhe i ciljeva radi kojih je osnovano te isključivo za unapređenje djelatnosti za koju je osnovano, tj. materijalne troškove, investicijsko održavanje ili izgradnju vatrogasnih objekata te nabavu, održavanje i servis vozila, opreme i drugih potrebnih sredstava za vatrogasnu intervenciju.

            Društvo može reinvestirati ostvarenu dobit pod uvjetom da se ista u krajnjoj instanci koristi isključivo za obavljanje i unapređenjestatutarnih ciljeva.

 

Članak 17.

            Za spašavanje ljudi i životinja od ili iz neposredne životne opasnosti, Društvo ne može tražiti naknadu ili naplatu nastalih materijalnih troškova izlaska i djelovanja dobrovoljne vatrogasne postrojbe Društva na intervenciji.

 1. ČLANSTVO

 

Članak 18.

Društvo kontinuirano prati stanje u dobrovoljnom vatrogastvu i aktivno djeluje na povećanju broja članova Društva a posebice podmlatka i mladeži.

 

 

Članak 19.

Članstvo u Društvu je dobrovoljno.

Svaki građanin Republike Hrvatske svojom slobodnom voljom radi ostvarivanja Statutarnih ciljeva Društva, individualnih osobnih potreba i zajedničkih interesa članstva pod jednakim uvjetima utvrđenim ovim Statutom i u skladu s važećim zakonskim propisima može postati članom Društva.

Članom Društva mogu postati i inozemne fizičke i pravne osobe ukoliko prihvaćaju uvjete i odredbe ovog Statuta.

 

Članak 20.

                        Odnosi između članova svih kategorija članstva temelje se na međusobnom poštivanju, stručnoj pomoći i suradnji, prijateljstvu, povjerenju, dostojanstvu te na utvrđenom hijerarhijskom ustroju Društva.

5.1.Kategorije članova        

                                  

                                                                       Članak 21.

Članovi Društva mogu biti: operativni, izvršni, veterani, pričuvni, počasni, kandidati, podmladak i mladež.

   Popis članova sadrži podatke o osobnom imenu(nazivu), osobnom identifikacijskom broju ( OIB ), datumu rođenja, datumu pristupanja Društvu, kategoriji članstva, datumu prestanka članstva u Društvu, a može sadržavati i druge podatke

Društvo je obvezno voditi evidenciju svih članova Društva, a sve podatke o članovima redovito ažurirati u Matičnoj knjizi Društva te odgovarajućoj računalnoj bazi podataka Hrvatske vatrogasne zajednice.

Članak 22.

Operativni članovi su pripadnici dobrovoljne vatrogasne postrojbe Društva u dobi od 18 do 65. godina života koji udovoljavaju uvjetima iz Zakona o vatrogastvu u svezi osposobljenosti te tjelesne i duševne sposobnosti.

Članak 23.

Izvršni (djelatni) članovi su punoljetni članovi koji obavljaju izvršne dužnosti, odnosno oni su članovi tijela Društva (Upravni odbor, Zapovjedništvo, Nadzorni odbor, Sud časti, natjecateljska odjeljenja i sl.).

Izvršni član ne mora biti član dobrovoljne vatrogasne postrojbe Društva, odnosno ne mora udovoljavati uvjetima iz Zakona o vatrogastvu u pogledu tjelesne i duševne sposobnosti, ali u pravilu mora imati barem zvanje vatrogasca.

Članak 24.

Pričuvni članovi su bivši operativni ili izvršni članovi koji zbog dobi (65 i više godina) ili zbog nekih drugih razloga (poslovni, zdravstveni i sl.) mogu zatražiti da ih se uvrsti u pričuvno članstvo.

Minimalan uvjet je najmanje 10 godina izvršnog ili operativnog staža u Društvu.

Članak 25.

Vatrogasni veterani su članovi Društva s navršenih 60 godina života i najmanje 30 godina operativnog staža u Društvu.

Članak 26.

Počasni članovi su fizičke osobe (mogu biti i bivši operativni ili izvršni članovi Društva) koji su posebno pridonijeli ostvarivanju ciljeva i zadataka Društva. Odluku o proglašenju počasnim članom Društva donosi Skupština.

Predsjednik i zapovjednik mogu biti proglašeni počasnim predsjednikom odnosno počasnim zapovjednikom, a takvu odluku donosi Skupština.

Počasni predsjednik, zapovjednik ili član postaju doživotni članovi Skupštine Društva.

 

Članak 27.

Pomažući (podupirajući) član je titula koju Društvo može dodijeliti pojedinim fizičkim ili pravnim osobama koje pomažu Društvo u ostvarivanju njegovih ciljeva.

Pomažući (podupirajući) članovi ne čine Skupštinu Društva i ne evidentiraju se u Matičnoj knjizi Društva.

Članak 28.

Članovi kandidati su članovi koji se po prvi put učlanjuju u Društvo i obavljaju pripravnički staž u trajanju od najkraće 6 mjeseci, a najduže jedne (1) godine te se u tom razdoblju uključuju u različite oblike aktivnosti Društva, osim u rad postrojbe, a kako bi se nakon isteka pripravničkog staža mogla ocijeniti utemeljenost primanja u članstvo.

U vremenu obavljanja pripravničkog staža članovi kandidati dužni su pristupiti osposobljavanju za zvanje vatrogasac nakon čega mogu postati operativnim članovima ukoliko zadovolje uvjete iz članka 22. ovog Statuta.

Primljenim se članovima staž u vatrogastvu računa od početka pripravničkog staža.

Članak 29.

Razvrstavanje članstva te njihova prava i obveze po kategorijama članstva uređuje i utvrđuje Upravni odbor Društva, a verificira ili potvrđuje Skupština Društva na idućoj redovnoj ili izvanrednoj sjednici.

Članak 30.

Članovi vatrogasnog podmlatka su mladi u dobi od 6 do 12 godina koji pristupe u Društvo po osobnoj želji i uz prethodni pismeni pristanak roditelja ili zakonskog staratelja.

Članak 31.

Članovi vatrogasne mladeži su mladi u dobi od 12 do 18 godina koji pristupe u Društvo po osobnoj želji i uz prethodni pismeni pristanak roditelja ili zakonskog staratelja.

Članak 32.

Podmladak i mladež koja pristupi u članstvo Društva po osobnoj želji i pristanku roditelja ili zakonskog staratelja, a nisu mlađi od 6 i stariji od 18 godina života sukladno kategorizaciji članstva imaju pravo i ovlast samostalno se organizirati te aktivnostima kroz radionice, sekcije, klubove, predstavnička i zastupnička tijela kreirati svoje programe aktivnosti i promicati svoje interese u Društvu i uz voditelje podmlatka i mladeži sudjelovati u vatrogasnim natjecanjima, sportskim, kulturnim, zabavnim i drugim manifestacijama kao i njima primjerenim svečanim događanjima kojima pridonose ostvarivanju ciljeva Društva sukladnih pravilnicima, Statutu i drugim zakonskim propisima.

5.2.Primanje u članstvo

Članak 33.

Članove u Društvo prima Upravni odbor Društva na temelju pristupnice (zahtjeva) podnositelja/zahtjevatelja za članstvom u Društvu.

Novi član može se upisati, odnosno uvrstiti u onu kategoriju članstva u Društvu za koju ispunjava uvjete određene ovim Statutom.

Inicijativu i prijedlog za učlanjivanje pomažućih članova te mladeži mogu dati i druge pravne i fizičke osobe te roditelji, škole i druge organizacije mladih.

            Ukoliko Upravni odbor donese odluku o odbijanju zahtjeva za učlanjenje, podnositelj zahtjeva može uložiti žalbu Skupštini Društva u roku u roku od 8 dana od dana dostave odluke.

O žalbi Skupština mora odlučiti najkasnije u roku od godine dana. Odluka Skupštine je konačna.

Članak 34.

            Visinu obvezne godišnje članarine za pojedine kategorije članstva predlaže i određuje Upravni odbor Društva, a verificira, odnosno potvrđuje Skupština Društva.

 

5.3. Prestanak članstva u Društvu 

 

Članak 35.

            Članstvo u Društvu može prestati: istupanjem, brisanjem, isključenjem ili smrću.

Članak 36.

Istupanje iz članstva u Društvu vrši se na temelju pismenog zahtjeva člana koji traži istupanje, a u kojem treba navesti razlog istupanja.

Istupanje postaje pravovaljano kad predsjednik Društva zaprimi izjavu o istupanju.

Članak 37.

Brisanje iz članstva vrši se temeljem pismenog prijedloga predsjednika, zapovjednika ili bilo kojeg drugog člana Društva u slučaju kada: član Društva odseli s područja na kojem Društvo djeluje ili nastupe drugi razlozi predviđeni Statutom, pravilnicima Društva, zakonom ili Pravilima vatrogasne službe.

Odluku o brisanju iz članstva u Društvu donosi Upravni odbor

Članak 38.

Isključenje iz članstva vrši se temeljem odluke o isključenju koju donosi Upravni odbor na prijedlog predsjednika, zapovjednika ili bilo kojeg drugog člana Društva.

Odluka o isključenju iz članstva donosi se u slučajevima kada:

-je član duže vrijeme neopravdano neaktivan

-je član nanio veću štetu ugledu Društva

-član ili netko drugi uz pomoč člana ostvaruje osobnu korist neovlašteno koristeći imovinu Društva

-član nanese financijsku ili drugu štetu Društvu

-se član učestalo i opetovano oglušuje na zapovijedi zapovjednika ili voditelja intervencije na samoj intervenciji

-se učestalo krše odredbe pravilnika ili Statuta Društva te Pravila vatrogasne službe ili Etički kodeks vatrogastva, kao i druge zakonske odredbe

-nastane neki drugi opravdani razlog

Članak 39.

Upravni odbor može članu iz članka 37. i 38. prije brisanja ili isključenja iz članstva izreči i stegovnu mjeru opomene, opomene pred brisanje iz članstva ili opomene pred isključenje iz članstva u Društvu, ukor, suspenziju do godine dana na obavljanje dužnosti u Društvu, smjenjivanje s dužnosti u Društvu te mjeru trajnog isključenja iz tijela Društva.

Članak 40.

Protiv odluke o istupanju, brisanju ili isključenju iz članstva u Društvu iz članka 36., 37. i 38. ovog Statuta te stegovnih mjera iz članka 39. ovog Statuta nezadovoljni član može u roku od 15 dana od dana primitka odluke, tj. saznanja podnijeti prigovor (žalbu) Sudu časti Društva.

Po primitku prigovora (žalbe) nezadovoljnog člana iz stavka 1. ovog članka predsjednik Suda časti je dužan u roku od 30 dana računajući od dana primitka prigovora (žalbe) sazvati sjednicu na kojoj će se odlučivati o prigovoru (žalbi).

Na odluku Suda časti nezadovoljni član može podnijeti prigovor Skupštini.

Skupština Društva dužna je riješiti žalbu iz stavka 3. ovog članka najkasnije u roku od godinu dana od dana zaprimanja žalbe, odnosno na narednoj sjednici skupštine.

Odluka Skupštine o prigovoru (žalbi) je konačna.

Zabilješka o istupanju, brisanju ili isključenju iz članstva te stegovnim mjerama iz članka 39. ovog Statuta upisuje se u Matičnu knjigu, odnosno druge evidencije članstva.

5.4. Prava i dužnosti članova

 

Članak 41.

Prava članova Društva su:

 • da sudjeluju u radu i upravljanju Društva
 • da se slobodno kandidiraju, biraju i predlažu druge članove za bilo koje tijelo ili dužnost u Društvu u skladu sa ovim Statutom ili drugim pravilnicima Društva
 • da se osposobljavaju i usavršavaju za aktivan rad u dobrovoljnoj vatrogasnoj postrojbi Društva
 • da sudjeluju u svim aktivnostima Društva
 • da sudjeluju u svim manifestacijama, druženjima, akcijama i drugim događanjima koja organiziraju tijela društva kao i u njihovoj pripremi i osmišljavanju
 • da svojim prijedlozima, idejama i inicijativama sudjeluju u pripremi i izvršenju programa rada
 • da budu izviješteni i informirani o svim bitnim pitanjima za Društvo
 • nositi vatrogasnu odoru s pripadajućim obilježjima i priznanjima
 • da imaju pravo koristiti se cjelokupnom imovinom Društva u cilju postizanja statutarnih ciljeva Društva i ostvarenja Programa rada Društva
 • da ostvaruju i imaju i druga materijalna i nematerijalna prava koja su propisana zakonskim propisima, pravilima vatrogasne službe, ovim Statutom te pobliže utvrđena i uređena drugim pravilnicima ili odlukama Društva

 

Članak 42.

Dužnosti članova Društva su:

 • pridržavanje i provođenje odredaba ovog Statuta i drugih općih akata Društva
 • aktivno sudjelovanje u provedbi usvojenih aktivnosti iz programa i plana rada Društva
 • odazvati se pozivu za obavljanje vatrogasnih službenih dužnosti, kao što su: sudjelovanje u gašenju požara ili na drugim intervencijama, intervencije prilikom elementarnih i drugih nepogoda, dežurstva, vježbe, vatrogasna natjecanja, kontrole, provođenje preventivnih mjera zaštite od požara, obuke, smotre i slično
 • da propisno i stručno primjenjuju, razvijaju i sustavno usavršavaju vatrogasnu djelatnost
 • čuvanje i izgrađivanje međusobnih kolegijalnih odnosa, razvijanje međusobnog povjerenja i unapređivanje kvalitete rada u Društvu i vatrogasnim organizacijama
 • čuvanje ugleda vatrogastva, Društva i svog osobnog ugleda u svakoj prilici
 • čuvanje službene i poslovne tajne
 • čuvanje i održavanje vatrogasne tehnike i opreme te drugih materijalnih sredstava Društva;
 • nošenje propisane vatrogasne odore ili radne odjeće tijekom provedbe svih oblika aktivnosti u vatrogastvu, a prilikom gašenja požara i otklanjanja posljedica elementarnih nepogoda i druge propisane zaštitne odjeće i opreme
 • vatrogasnu službu obavljati savjesno, požrtvovno i disciplinirano
 • pravovremeno, savjesno i odgovorno izvršavati povjerene poslove, zadatke i obveze iz djelokruga rada vezanog uz obnašanje određene pojedinačne dužnosti u Društvu
 • prenošenje iskustva, vještina i znanja drugim članovima Društva, a osobito pripadnicima vatrogasne mladeži odnosno podmlatka
 • i ostale dužnosti koje se odrađuju po zapovijedi ili nalogu nadređenih vatrogasnih rukovoditelja i ustrojstvenih tijela Društva u skladu s Pravilima vatrogasne službe i ovim Statutom, te pobliže uređuju i utvrđuju odlukama ili pravilnicima Društva

 

 1. UDRUŽIVANJE

 

Članak 43.

Društvo se može udružiti u vatrogasnu zajednicu grada, županije ili vatrogasnu zajednicu područja ako je ona osnovana.

                                                                   Članak 44.

U ostvarivanju svojih ciljeva i zadataka Društvo surađuje s profesionalnim vatrogasnim postrojbama, dobrovoljnim vatrogasnim društvima, dobrovoljnim vatrogasnim postrojbama u gospodarstvu, vatrogasnim zajednicama, vatrogasnim organizacijama u inozemstvu kao i s udrugama i organizacijama čiji su ciljevi i zadaci sukladni ciljevima i zadacima Društva.

 1. UPRAVLJANJE DRUŠTVOM, TIJELA I DUŽNOSNICI DRUŠTVA

Članak 45.

Društvom upravljaju svi njegovi članovi na način utvrđen ovim Statutom, neposredno ili preko izabranih predstavnika u tijelima upravljanja i radnim tijelima, sekcijama, klubovima i slično.

Upravljanje Društvom temelji se na zajedničkom demokratskom odlučivanju i samostalnoj odgovornosti te ravnopravnosti članova u ostvarivanju njihovih prava i dužnosti.

Članak 46.

Članovi koji obnašaju određene dužnosti u Društvu utvrđene ovim Statutom i članovi tijela Društva i drugih oblika ustroja i rada u Društvu, te zastupnici Društva biraju se javnim ili tajnim glasovanjem i mogu se birati između više kandidata.

            Ukoliko se za određenu dužnost natječe više kandidata u pravilu se glasa tajno, osim ako tijelo koje provodi izbor ne odluči drugačije.

O načinu glasovanja iz stavka 1. i 2. ovog članka odlučuje tijelo koje provodi izbor javnim glasovanjem na početku sjednice ili neposredno prije samog provođenja glasovanja.

Članak 47.

Tijela Društva su:

-Skupština kao najviše tijelo upravljanja Društvom

-Upravni odbor kao izvršno tijelo koje vodi sve poslove između dvije Skupštine u skladu sa Statutom i drugim općim aktima Društva te zakonskim propisima

-Zapovjedništvo kao tijelo koje brine o provođenju vatrogasne djelatnosti te o intervencijsko-operativnoj spremnosti, osposobljenosti i opremljenosti dobrovoljne vatrogasne postrojbe Društva

-Nadzorni odbor kao nadzorno i kontrolno tijelo koje vrši nadzor nad cjelokupnim radom Društva i njegovih članova

-Sud časti kao tijelo koje odlučuje o disciplinskoj, materijalnoj i stegovnoj odgovornosti članova Društva

Pomoćna radna tijela mogu biti: odbori, komisije, povjerenstva, radne grupe ili skupine, sekcije, klubovi i slično koja po potrebi i unutarnjim interesima članstva Društva osniva Skupština ili Upravni odbor Društva.

Članak 48.

Za pravovaljani rad i odlučivanje na sjednicama tijela Društva potrebna je nazočnost natpolovične većine članova tih tijela.

Pravovaljane odluke donose se natpolovičnom većinom glasova nazočnih članova tijela na sjednicama tih tijela, osim ako ovim Statutom ili drugim pravilnicima nije drugačije propisano.

 

 

Članak 49.

Mandatno razdoblje svih članova tijela Društva te članova koji obnašaju određene dužnosti u Društvu kao i predstavnika Društva u tijelima drugih organizacija traje 4 godine, s mogućnošću ponovnog izbora odnosno imenovanja, a u pravilu je vezano uz izborne cikluse na svim razinama vatrogastva u Republici Hrvatskoj.

Kod razrješenja člana nekog tijela Društva prije isteka redovitog mandatnog razdoblja, novi član tog tijela istu dužnost obavlja do kraja tekućeg mandatnog razdoblja.

7.1. Skupština

Članak 50.

Skupština je najviše tijelo upravljanja u Društvu.

Skupštinu s pravom glasa čine svi operativni članovi, izvršni članovi, pričuvni članovi, članovi veterani te počasni članovi iz redova matičnog Društva.

U radu Skupštine mogu sudjelovati i pomažući (podupirajući) članovi, članovi kandidati, počasni članovi koji nisu iz redova matičnog Društva te vatrogasni podmladak i vatrogasna mladež bez prava odlučivanja.

Predsjednik Društva po funkciji je predsjednik Skupštine.

Članak 51.

            Skupština može pravovaljano odlučivati ako joj prisustvuje više od polovice članova iz članka 50. stavak 2. ovog Statuta, a odluke donosi natpolovičnom većinom glasova prisutnih, osim kod donošenja Statuta i odluke o prestanku rada Društva.

            Ako je na sjednici Skupštine prisutan manji broj članova Društva od natpolovične većine članova koji čine Skupštinu, ista se odgađa za pola sata. Nakon toga roka Skupština se ponovno otvara na istom mjestu i može pravovaljano odlučivati ako je prisutna najmanje jedna trećina (1/3) svih članova koji čine Skupštinu, a u tom slučaju sve odluke, osim donošenja Statuta i odluke o prestanku rada Društva, donose se natpolovičnom večinom nazočnih članova skupštine.

Članak 52.

Sjednice Skupštine mogu biti: redovne, izborne, svečane ili izvanredne.

Redovna sjednica Skupštine održava se svake godine, u pravilu početkom godine a najkasnije do vremena kad to odredi Vatrogasna zajednica županije ili Hrvatska vatrogasna zajednica, s time da se svake četvrte godine redovita sjednica održava i kao izborna.

Izborna sjednica Skupštine može se održati i kao zasebna sjednica.

Izvanredne sjednice Skupštine sazivaju se prema potrebi, a na njima se raspravlja samo o pitanjima radi kojih je sjednica sazvana.

Članak 53.

Odluku o sazivanju sjednice Skupštine donosi Upravni odbor i donosi se najmanje 15 dana prije održavanja sjednice Skupštine.

Poziv s točnim datumom i vremenom početka, mjestom održavanja i dnevnim redom sjednice mora biti dostavljen svim članovima Skupštine Društva najmanje osam (8) dana prije održavanja sjednice.

Uz poziv s dnevnim redom za sjednicu Skupštine dostavljaju se i materijali o kojima će se raspravljati.

Opsežniji i važniji materijali o kojima će se na sjednici Skupštine raspravljati, mogu se članovima Skupštine dostaviti i prije prethodno utvrđenoga roka bez poziva za sjednicu i bez prijedloga dnevnog reda, uz naznaku da će se o tome raspravljati na idućoj sjednici Skupštine

Članak 54.

U slučaju hitnosti, sjednica Skupštine može se sazvati i kasnije od roka određenog u članku 53. stavku 1. pismeno, brzojavom, elektronskom poštom (e-mailom), telefonom ili osobnim pozivanjem članova Skupštine.

Materijali za sjednicu sazvanu temeljem stavka 1. ovog članka dostavljaju se članovima Skupštine neposredno prije početka sjednice ili elektronskom poštom (e-mailom).

Članak 55.

Predsjednik je dužan sazvati sjednicu Skupštine i na zahtjev trećine članova Društva koji čine Skupštinu, Upravnog odbora, Zapovjedništva ili Nadzornog odbora u roku od 30 dana od dana primljenog zahtjeva.

Ako predsjednik ne sazove sjednicu Skupštine u roku iz stavka 1. ovog članka, sazvat će je predlagači, predložiti dnevni red i pripremiti potrebne materijale.

Članak 56.

Pobliže odredbe o radu sjednice Skupštine propisuju se Poslovnikom o radu Skupštine.

Članak 57.

Predsjednik Društva uoči održavanja sjednice Skupštine može sazvati i predskupštinu Društva na kojoj se mogu raspraviti sva važna pitanja prije same skupštine, dogovoriti i odrediti sastav radnih tijela i slično.

Predsjednik može uoči održavanja sjednice Skupštine sazvati i odgovarajuću sjednicu za pripadnike vatrogasne mladeži odnosno podmlatka (tzv. „Malu Skupštinu“), uvažavajući njihovu brojnost odnosno različito područje interesa od punoljetnih članova Društva.

Na predmetnoj sjednici predsjednik Društva podnosi godišnje izvješće o radu istog, a posebno o aktivnostima u koje su uključeni pripadnici vatrogasne mladeži.

Zaključak odnosno stajalište pripadnika vatrogasne mladeži glede podnijetog izvješća o radu Društva obvezno se iznosi na sjednici Skupštine Društva.

Održavanje predmetne „Male Skupštine“ nije obvezno.

Članak 58.

Skupština u svom djelokrugu i nadležnosti raspravlja o svim pitanjima od interesa za članstvo i Društvo u cjelini, a naročito:

1) donosi Statut i njegove izmjene i dopune,

2) donosi Poslovnik o radu Skupštine

3) donosi Financijski plan

4) donosi Plan i program rada Društva

5) razmatra i prihvaća izvješća o radu Upravnog i Nadzornog odbora te Zapovjedništva

6) razmatra i prihvaća godišnje financijsko izvješće Društva

7) utvrđuje osnove politike i usmjerenja za ostvarivanje ciljeva i zadataka Društva te višegodišnje planove razvoja

8) bira i razrješava predsjednika, zamjenika predsjednika, zapovjednika, zamjenika zapovjednika, tajnika i blagajnika Društva,

9) bira i razrješava članove Upravnog odbora i Nadzornog odbora Društva te Suda časti.

10) donosi odluku o dodjeli statusa počasnih članova,

11) donosi odluku o udruživanju u odgovarajuću vatrogasnu zajednicu (grada, županije)

12) bira i razrješava zastupnike u Skupštinu Vatrogasne zajednice grada, županije ili područja

13) donosi odluku o nabavi ili prodaji nekretnina

14) donosi odluku o prestanku rada Društva

15) donosi odluke o žalbama kao najviše tijelo upravljanja u Društvu

16) donosi odluku o osnivanju vlastitog trgovačkog društva čija djelatnost je iz područja zaštite od požara i vatrogastva

17) rješava ostala pitanja u skladu sa zakonom i ovim Statutom.

18) donosi i druge odluke i zaključke i o ostalim pitanjima, a naročito materijalno-financijske naravi, koji spadaju u nadležnost najviših tijela upravljanja u udrugama građana.

                                                                    Članak 59.

Skupština Društva može ovlastiti Upravni odbor za donošenje pojedinih odluka iz prethodnog članka i to:

1) izmjene i dopune Programa rada i Financijskog plana za tekuću godinu

2) izbor člana Upravnog odbora ili drugog dužnosnika kojeg bira skupština u slučaju ostavke ili trajne spriječenosti obnašanja dužnosti, kako bi se upotpunilo upražnjeno mjesto, uz verifikaciju na prvoj narednoj sjednici Skupštine

            3) i drugih odluka sukladno potrebama Društva

 

7.2. Upravni odbor

Članak 60.

Upravni odbor je izvršno tijelo Društva koje broji 11 članova.

Članovi Upravnog odbora po funkciji su članovi koji obnašaju određene dužnosti u Društvu, a koje bira i razrješava Skupština: predsjednik i zamjenik predsjednika Društva, zapovjednik i zamjenik zapovjednika Društva, tajnik, i blagajnik Društva.

Osim članova koji obnašaju određene dužnosti u Društvu iz stavka 2. ovog članka Skupština bira još pet (5) članova Upravnog odbora.

Članak 61.

Članovi Upravnog odbora odgovorni su za ukupan rad i djelovanje Upravnog odbora Skupštini Društva.

Pojedini član Upravnog odbora može biti opozvan ili smijenjen i prije isteka vremena na koje je izabran ako ne izvršava poslove i zadatke utvrđene Statutom ili drugim pravilnicima Društva.

Skupština Društva može smijeniti i čitav Upravni odbor ako ne obavlja svoje dužnosti u skladu sa ciljevima, zadacima, odlukama i zaključcima Skupštine.

Članak 62.

            Sjednice Upravnog odbora održavaju se najmanje jednom u dva (2) mjeseca, a po potrebi i češće.

            Sazivanje sjednica te sam rad Upravnog odbora pobliže se određuju Poslovnikom o radu Upravnog odbora.

            Na sjednice Upravnog odbora pozivaju se i spremištar-domar, voditelj voznog parka, voditelj podmlatka i mladeži, voditelj natjecateljske ekipe te drugi članovi koji imaju određene dužnosti u Društvu kada se raspravlja o pitanjima iz njihove nadležnosti ako nisu članovi Upravnog odbora.

Na sjednice se pozivaju i članovi Nadzornog odbora koji nisu obvezni prisustvovati sjednici.

Sjednicama Upravnog odbora mogu prisustvovati i svi drugi članovi Društva.

Članovi Društva iz stavka 3., 4. i 5. ovog članka mogu sudjelovati u raspravi bez prava odlučivanja.

Članak 63.

Upravni odbor u svom djelokrugu i nadležnosti:

 • utvrđuje:

– prijedlog dnevnog reda, mjesto, datum i vrijeme održavanja sjednice Skupštine

– prijedlog izvješća o radu i financijskom poslovanju za sjednicu Skupštine

– prijedlog programa rada i financijskog plana za sjednicu Skupštine

– prijedlog drugih akata koje donosi Skupština Društva

– prijedlog o dodjeli statusa počasnog člana Društva za sjednicu Skupštine

– prijedlog Statuta ili izmjena Statuta Društva za sjednicu Skupštine

 • donosi:

– opće akte Društva na osnovu Statuta, zakona i drugih propisa te prati njihovo provođenje kao i druge Pravilnike kojima se pobliže određuju pravila rada i funkcioniranja Društva

– prijedlog programa rada, financijskog plana i završnog računa za sjednicu Skupštine

– odluku o primanju u članstvo i prestanku članstva

– plan nabave u skladu s financijskim planom

– odluke o korištenju sredstava utvrđenih financijskim planom

– odluku o ustupanju ili iznajmljivanju nepokretne i pokretne imovine

– odluke o stegovnim i žalbenim postupcima u skladu sa Statutom i pravilnicima Društva

– odluku o službenim putovanjima u inozemstvo

– odluku o provođenju godišnjih inventura uz usvajanje pripadajućeg izvještaja i prijedloga

– odluke o osnovnim pitanjima financijskog poslovanja između dvije sjednice Skupštine

– odluke o davanju suglasnosti predsjedniku za donošenje pojedinih odluka vezanih za rad i funkcioniranje Društva

– odluke o odobravanju i potpisivanju ugovora i sporazuma vezanih uz materijalno i financijsko poslovanje

– cjenike usluga

– odluke o povjeravanju stručnih i administrativno-financijskih poslova drugim pravnim ili fizičkim osobama

– odluke o davanju ovlaštenja pravnim ili fizičkim osobama koje će po određenim pitanjima ili poslovima zastupati Društvo

– odluku o dodjeli vatrogasnih i drugih javnih priznanja članovima Društva

 • prati:

– ostvarivanje programa rada, financijskog plana, odluka, zaključaka i smjernica koje donosi Skupština;

 • izvršava:

– program i plan rada, te odluke i zaključke Skupštine Društva

 • imenuje i razrješava:

– likvidatora, spremištara-domara, voditelja voznog parka, voditelja natjecateljske ekipe i voditelja djece i mladeži te po potrebi i njihove pomoćnike na prijedlog predsjednika ili zapovjednika

– članove pomoćnih radnih tijela, određuje im poslove i zadatke, a kod povremenih radnih tijela i rokove izvršenja

– zapovjednike desetina na prijedlog zapovjednika

– svoje predstavnike u radna tijela i organizacije s kojima surađuje.

-zastavničara Društva i njegovog zamjenika na prijedlog predsjednika

 • nalaže:

– osnovne smjernice rada predsjedniku, zapovjedniku i drugim članovima koji obnašaju određene dužnosti u Društvu

 • upravlja:

– pokretnom i nepokretnom imovinom kojoj je Društvo vlasnik ili korisnik

8)   daje:

– tumačenje odredbi ovog Statuta

Članak 64.

       Ako bi zbog hitnih slučajeva, kada se Skupština u kratkom roku ne može sazvati, Upravni odbor trebao donijeti kakav akt ili odluku u skladu sa zakonom i ovim Statutom iz nadležnosti Skupštine, takav akt Upravni odbor može donijeti, ali ga je dužan podnijeti Skupštini na verifikaciju na prvoj slijedećoj sjednici Skupštine.

7.3. Zapovjedništvo

Članak 65.

Zapovjedništvo je stručno-operativno tijelo Društva zaduženo za organizaciju pripreme i provedbe operativnih aktivnosti.

           Zapovjedništvo čine: zapovjednik, zamjenik zapovjednika, spremištar, voditelj voznog parka, voditelj djece i mladeži, voditelj natjecateljske ekipe i zapovjednici desetina čiji broj ovisi o brojnosti i jačini vatrogasne postrojbe.

            Broj članova zapovjedništva određuje Upravni odbor.

Članak 66.

Sjednice zapovjedništva saziva i predsjeda im zapovjednik.

Na sjednicama zapovjedništva koje se održavaju najmanje jednom (1) mjesečno obvezno se vodi zapisnik.

Članak 67.

Zapovjedništvo u svom djelokrugu:

1) prati, organizira i koordinira poslove vatrogasne preventive i gašenja požara, organizira i obavlja poslove spašavanja ljudi, životinja i imovine u slučaju požara, nesreća i tehničkih intervencija,

2) aktivno provodi aktivnosti vezane za primanje novih članova u Društvo te brine o brojčanoj jačini postrojbe

3) organizira, osmišljava, koordinira i provodi aktivnosti vezane za stalnu aktivnost operativnih članova u radu Društva

4) brine se o školovanju i stručnom osposobljavanju vatrogasaca i vatrogasnih kadrova

5) priprema i organizira vatrogasne vježbe, natjecanja i druge oblike aktivnosti članova Društva, kao i provođenje nastave te usavršavanja za operativne članove društva

6) brine se o čuvanju vatrogasne opreme i sredstava za zaštitu od požara i upravnom odboru predlaže plan nabave istih

7) surađuje neposredno ili preko Zapovjedništva Vatrogasne zajednice grada sa županijskim, područnim ili glavnim vatrogasnim zapovjednikom,

8) organizira i provodi zaključke i upute Zapovjedništva Vatrogasne zajednice grada, županije ili Hrvatske vatrogasne zajednice

9) vodi evidenciju, vrši analize i podnosi izvješća o sudjelovanju vatrogasne postrojbe u akciji gašenja ili drugim intervencijama.

10) vodi evidencije o dežurstvima, odzivu na radne akcije, intervencije te druge aktivnosti kao i evidencije o zaduženjima osobne i zaštitne odjeće i obuće

11) sastavlja izvješća, planove i programe rada zapovjedništva te vatrogasne postrojbe Društva

12) predlaže Upravnom odboru aktivnosti vezane za unapređenje rada Društva, te donošenje akata kojima se regulira rad operative odnosno dobrovoljne vatrogasne postrojbe Društva

13) predlaže Upravnom odboru dio financijskog plana, vezan za provedbu vatrogasne djelatnosti te plan nabave vatrogasne opreme i sredstava za gašenje

14) skrbi o unapređenju rada s vatrogasnom mladeži i odgovara za rad vatrogasne mladeži i natjecateljskih ekipa.

15) obavlja i druge poslove koji proizlaze iz danih ovlaštenja Skupštine, programa rada, odluka Upravnog odbora i drugih zakonskih propisa

              

7.4. Nadzorni odbor

Članak 68.

Članove Nadzornog odbora bira Skupština iz redova članova Društva.

Za članove Nadzornog odbora ne mogu biti birani članovi Upravnog odbora i Zapovjedništva Društva.

Nadzorni odbor ima 3 (tri) člana.

Članak 69.

Predsjednika Nadzornog odbora biraju članovi Nadzornog odbora među sobom na konstituirajućoj sjednici Nadzornog odbora.

Konstituirajuću sjednicu Nadzornog odbora saziva najstariji član Nadzornog odbora kojeg je izabrala Skupština u roku od trideset (30) dana od dana izbora.

Sjednice Nadzornog odbora saziva i predsjeda im predsjednik Nadzornog odbora

Članak 70.

Članovi Nadzornog odbora imaju sljedeće unutarnje dužnosti u Društvu koje proizlaze iz njihovog djelokruga rada i programa rada Društva:

1) kontroliraju cjelokupni rad svih tijela Društva i postupke svih članova Društva te primjenu i provođenje Statuta i drugih općih akata Društva kao i zakona

2) analiziraju provođenje odluka, zaključaka i smjernica Skupštine, Upravnog odbora i njihovih radnih tijela, te Zapovjedništva

3) nadziru materijalno i financijsko poslovanje, te korištenje i raspolaganje sredstvima i imovinom Društva.

4) po potrebi prisustvuju sjednicama Upravnog odbora i drugih tijela Društva

5) prate provođenje plana rada i financijskog plana, te analiziraju materijalno-financijske obveze i izvršenje istih,

6) daju mišljenje o predloženim organizacijskim, poslovnim i gospodarskim planovima te drugim aktivnostima kao i financijsko-materijalnim mogućnostima Društva

7) prema potrebi daju svoje mišljenje na prijedloge Pravilnika i odluka koje se tiču materijalno – financijskog poslovanja

8) obavljaju i druge poslove po ovlaštenju Skupštine i u skladu sa zakonskim propisima.

 

Članak 71.

Nadzorni odbor obavezno jednom godišnje podnosi izvješće Skupštini, a nakon svakog pregleda poslovanja izvještava Upravni odbor o svom radu, nalazima, uočenim nepravilnostima i prijedlozima za otklanjanje eventualnih propusta i poduzimanje odgovarajućih mjera kao i pokretanje pravnih i upravnih postupaka radi otklanjanja ustanovljenih propusta i nepravilnosti u radu Društva.

            Izvještaji nadzornog odbora moraju biti pismeni i potpisani od svih članova koji su sudjelovali u radu Odbora.

            U izvještaj ili zapisnik Nadzornog odbora može se unijeti izdvojeno mišljenje svakog pojedinog člana Odbora ukoliko on to traži.

7.5. Sud časti

Članak 72.

Sud časti broji pet članova koje bira Skupština.

Za svoj rad Sud časti odgovara Skupštini.

Članak 73.

Sud časti razmatra i donosi odluke o stegovnim mjerama nad članovima Društva kao drugostupanjsko tijelo.

Postupak predlaganja i donošenja stegovnih mjera regulira se pravilnikom.

 

Članak 74.

Sud časti može izreći:

 • opomenu
 • ukor
 • opomenu pred isključenje ili brisanje iz članstva,
 • suspenziju do godine dana na obavljanje dužnosti u Društvu,
 • smjenjivanje s dužnosti
 • mjeru brisanja ili isključenja iz članstva u Društvu

Na odluku Suda časti može se podnijeti prigovor (žalba) Skupštini Društva čija je odluka konačna.

U slučaju suspenzije ili smjenjivanja s dužnosti, tijelo u koje je taj dužnosnik imenovan imenuje drugog člana u to tijelo na način propisan ovim Statutom.

7.6. Predsjednik

Članak 75.

Predsjednika Društva bira Skupština.

Predsjednik Društva je po funkciji predsjednik Skupštine i Upravnog odbora.

Članak 76.

Predsjednik Društva:

1) saziva i skrbi o pripremi sjednica Skupštine i Upravnog odbora te potpisuje odluke, ugovore i druge akte koje donose Skupština i Upravni odbor

2) predstavlja i zastupa Društvo u domovini i inozemstvu

3) može ovlastiti osobu koja će po određenim poslovima zastupati Društvo uz suglasnost Upravnog odbora

4) naredbodavac ja za izvršenje financijskog plana

5) odgovoran je za zakonito, namjensko i svrhovito korištenje sredstava

6) daje ovlaštenje svojem zamjeniku ili drugom članu Društva za potpisivanje naloga za isplatu, narudžbenica, radnih naloga i sl.

7) koordinira aktivnosti i rad svih tijela i kategorija članstva Društva

8) zastupa i usmjerava interese članstva u odnosu na druge institucije i srodne organizacije

9) daje ovlaštenja, odobrenja i izdaje naloge za izvršenje poslova i zadataka zacrtanih programom rada te za provedbu radnih naloga i drugih poslova

10) odobrava ili ne-odobrava razne zamolbe ili zahtjeve

11) kreira i predlaže poslovne i gospodarske strategije razvoja i djelovanja Društva

12) odobrava slanje vatrogasnih vozila na dislokaciju na priobalje ili druge intervencije van područja djelovanja Društva na zahtjev županijskog vatrogasnog zapovjednika ili glavnog vatrogasnog zapovjednika te njegovih zamjenika ili pomoćnika, uz obaveznu prethodnu suglasnost zapovjednika Društva

13) odobrava nabavu roba, usluga i opreme sukladno financijskom planu i planu nabave

14) potpisuje naloge za plaćanje, naplatu potraživanja, putne naloge i narudžbenice

15) odobrava slanje članova Društva na službeno putovanje u Republici Hrvatskoj

16) odobrava korištenje pokretne i nepokretne imovine članovima Društva te ustanovama čiji je osnivač grad Krapina, udrugama ili sportskim klubovima s područja grada Krapine na kraće vrijeme

            17) po potrebi može osnovati i povjerenstva koja će mu biti savjetodavno tijelo za određena pitanja

          18)dužan je redovito dostavljati zapisnike s redovne Skupštine Društva nadležnom uredu koji vodi Registar Udruga

19) obavlja i druge poslove i zadatke koji proizlaze iz ovlaštenja i odluka Skupštine, programa rada, ovog Statuta, odluka Upravnog odbora i drugih Zakonskih propisa

7.7. Zamjenik predsjednika

 

Članak 77.

            Zamjenika predsjednika bira Skupština.

Članak 78.

U slučaju smrti, bolesti, privremene nemogućnosti obavljanja dužnosti zbog opravdanih razloga ili podnošenja ostavke predsjednika, do povratka predsjednika na dužnost ili izbora novog predsjednika od strane Skupštine, sva prava i obveze predsjednika preuzima zamjenik predsjednika.

Odluku o privremenom preuzimanju dužnosti iz stavka 1. ovog članka ili imenovanju zamjenika predsjednika vršiteljem dužnosti predsjednika do naredne sjednice Skupštine kada se treba provesti postupak izbora novog predsjednika donosi Upravni odbor Društva.

Članak 79.

            Zamjenik predsjednika ima i slijedeće unutarnje dužnosti koje proizlaze iz organizacijskih i povjerenih mu poslova u Društvu:

1) sudjeluje u pripremi i izradi radnih materijala, prijedloga i drugih općih akata za radna tijela Društva

2) brine se o dežurstvima u Društvu

            3) organizira i koordinira poslove i aktivnosti u Društvu u dogovoru sa predsjednikom ili po odluci Upravnog odbora

4) obavještava članstvo o bitnim događanjima, radnim akcijama i slično

5) neposredno rukovodi i usmjerava aktivnosti članstva u cilju ostvarivanja postavljenih planova i zadataka u Društvu u dogovoru s predsjednikom

6) zastupa interese članstva Društva

7) vodi odgovarajuće evidencije o provođenju aktivnosti u Društvu

8) u slučaju odsutnosti ili spriječenosti predsjednika predsjedava sjednicama Upravnog odbora i Skupštine

9) obavlja i izvršava i druge poslove i zadatke po ovlaštenju Predsjednika, Upravnog odbora i Skupštine

 

7.8. Zapovjednik

 

Članak 80.

Društvo ima zapovjednika dobrovoljne vatrogasne postrojbe kojeg bira Skupština iz svojih redova a potvrđuje nadležno tijelo lokalne samouprave u skladu sa zakonom.

Zapovjednik obavlja operativne poslove i zadatke u sklopu vatrogasne djelatnosti Društva.

Članak 81.

Za zapovjednika može biti birana osoba koja mora imati najmanje srednju stručnu ili školsku spremu, zvanje vatrogasnog časnika te najmanje tri godine odgovarajućeg iskustva u radu vatrogasne postrojbe.

Zapovjednik pored ispunjenja uvjeta iz stavka 1. ovog članka mora imati položen stručni ispit za vatrogasce s posebnim ovlastima i odgovornostima ili ga mora položiti u roku od jedne godine od imenovanja ili raspoređivanja na tu dužnost.

Članak 82.

               Zapovjednik u svom djelokrugu nadležnosti obavlja sve poslove i zadatke što proizlaze iz zakona i Statuta, a posebice:

1) odgovorna je osoba Društva za provedbu vatrogasne djelatnosti utvrđene Zakonom o vatrogastvu

2) odgovoran je za rad zapovjedništva

3) usklađuje i usmjerava aktivnosti Zapovjedništva i dobrovoljne vatrogasne postrojbe Društva u poduzimanju i provođenju stručno-tehničkih mjera preventivne zaštite i gašenja požara,

4) organizira preventivne aktivnosti

5) odgovoran je za organiziranost, operativnu spremnost, brojnost te stručnu osposobljenost i opremljenost dobrovoljne vatrogasne postrojbe društva za izvršavanje intervencija

6) neposredno rukovodi i zapovijeda vatrogasnim intervencijama

7) stalno radi na unapređenju preventivne i operativne djelatnosti u Društvu, osposobljavanju članova Zapovjedništva za što uspješnije organiziranje dobrovoljne vatrogasne postrojbe Društva za gašenje požara i obavljanje drugih poslova u svezi sa spašavanjem ljudi i imovine ugroženih požarom ili drugim nepogodama i nesrećama.

8) odgovoran je za redovitu provedbu provjere tjelesne i duševne sposobnosti članova dobrovoljne vatrogasne postrojbe Društva

9) odgovoran je za provođenje nastave i osposobljavanja članova u Društvu

10) može pokrenuti stegovni postupak nad članovima vatrogasne postrojbe u skladu s ovim Statutom, pravilnicima Društva i Pravilima vatrogasne službe;

11) odgovoran je za aktivnosti u svezi rada s vatrogasnim podmlatkom i mladeži

12) odgovoran je za pripremu natjecateljskih ekipa i provedbu vatrogasnih natjecanja

13) Upravnom odboru podnosi mjesečna izvješća o stanju i radu operative te drugim aktivnostima koje su u nadležnosti zapovjedništva

14) obavlja i druge poslove u skladu sa zakonom i zakonskim propisima, pravilima vatrogasne službe, Statutom i pravilnicima Društva

7.9. Zamjenik zapovjednika

 

Članak 83.

            Zamjenik zapovjednika mora ispunjavati uvjete propisane zakonom o vatrogastvu.

U slučaju smrti, podnošenja ostavke, bolesti, privremene nemogućnosti obavljanja dužnosti, odsutnosti ili spriječenosti zapovjednika, do povratka zapovjednika na dužnost ili izbora novog zapovjednika od strane Skupštine, sva prava i obveze zapovjednika preuzet će zamjenik zapovjednika.

Odluku o privremenom preuzimanju dužnosti iz stavka 1. ovog članka ili imenovanju zamjenika zapovjednika vršiteljem dužnosti zapovjednika do naredne sjednice Skupštine kada se treba provesti postupak izbora novog zapovjednika donosi Upravni odbor Društva.

Članak 84.

              Zamjenik zapovjednika u svom djelokrugu nadležnosti obavlja sve poslove i zadatke što proizlaze iz zakona, Statuta i dugih pravilnika Društva, a posebice:

1) u slučaju odsutnosti ili spriječenosti zapovjednika neposredno rukovodi i zapovijeda vatrogasnim intervencijama te predsjeda sjednicama zapovjedništva

            2) stalno radi na unapređenju preventivne i operativne djelatnosti u Društvu za što uspješnije organiziranje dobrovoljne vatrogasne postrojbe Društva za gašenje požara i obavljanje drugih poslova u svezi sa spašavanjem ljudi i imovine ugroženih požarom ili drugim nepogodama i nesrećama

            3) vodi brigu o provođenju nastave i osposobljavanja u Društvu, koordinira aktivnosti vezane uz provođenje nastave i osposobljavanja te vodi evidencije o održanoj nastavi i osposobljavanjima u Društvu

            4) vodi evidencije o zaduženju svečane, osobne radne i zaštitne odjeće i obuće za članove Društva

            5) odgovoran je za pripremu natjecateljskih ekipa Društva te upućivanje na vatrogasna natjecanja

            6) mentor je novim članovima i vodi brigu o njima kao i o upoznavanju novih članova s poslovima i zadacima u Društvu i općenito u vatrogastvu

            7) odgovoran je za pozivanje i obavještavanje novih članova o nastavi, radnim akcijama i drugim bitnim događanjima u Društvu

            8) obavlja i druge poslove i zadatke po ovlaštenju zapovjednika ili zapovjedništva

 

7.10. Tajnik

Članak 85.

Tajnika Društva bira Skupština.

Članak 86.

Tajnik obavlja slijedeće poslove i zadatke:

1) pomoćni je naredbodavac za izvršenje financijskog plana

2) vodi propisane evidencije Društva o članstvu, imovini, školovanju i stručnom osposobljavanju, dodjeli priznanja i drugo

3) pomaže predsjedniku u pripremanju i izradi materijala za sjednice Upravnog odbora i Skupštine Društva

4) obavlja i vodi ustrojstvene, administrativne i kadrovske poslove u Društvu te je odgovoran za uredsko poslovanje Društva

5) priprema i usklađuje stručne poslove u Društvu

6) vodi zapisnike na svim sjednicama Skupštine, Upravnog odbora i Nadzornog odbora

7) brine se o čuvanju arhivske građe po propisima

8) obavlja nabavu, prijem i distribuciju vatrogasne opreme i uređaja te vođenje osnovnih sredstava i inventara u Društvu u suradnji sa spremištarom-domarom, blagajnikom i zapovjednikom

9) redovito vodi, pregledava i ažurira matičnu knjigu članova kao i računalnu bazu podataka Hrvatske vatrogasne zajednice

10) u suradnji s voditeljem djece i mladeži vodi Matičnu knjigu djece i mladeži

11) vodi i ažurira personalne dosjee za svakog pojedinog člana Društva

12) vrši reklamacije, sačinjava zapisnike u svezi imovine, pokreće odgovarajuće organizacijske postupke u svezi vršenja inventure, te korištenja i uporabe imovine Društva

13) sastavlja i predlaže poslovne ugovore i druge opće akte Društva te vodi brigu i predlaže usklađivanje postojećih akata Društva sa zakonima i pravilnicima

14) obavlja i druge poslove prema nalogu predsjednika i Upravnog odbora te poslove koji proizlaze iz danih ovlaštenja Skupštine, programa rada i drugih zakonskih propisa

15) vodi statističke, upravno-pravne i druge službene evidencije

16) obavještava članstvo o bitnim događanjima, radnim akcijama i slično

7.11. Blagajnik

 

Članak 87.

Blagajničko poslovanje u Društvu vodi blagajnik koji je po funkciji član Upravnog odbora i bira ga Skupština.

Blagajničko poslovanje vodi se sukladno propisima o financijskom poslovanju udruga građana i neprofitnih organizacija.

Članak 88.

            Blagajnik obavlja slijedeće poslove i zadatke:

1) neposredno surađuje s predsjednikom, tajnikom i osobom koja obavlja poslove knjigovodstva za Društvo.

2) redovito obavještava predsjednika o stanju blagajne i financijskom stanju Društva a Upravnom odboru podnosi mjesečna, kvartalna, polugodišnja i godišnja izvješća.

3) vrši poslove financijskog planiranja i izvješćivanja te izvršava poslove financijske i knjigovodstvene naravi

4) vodi materijalno-financijsko poslovanje u Društvu, uredno zaprima račune te ih dostavlja naredbodavcu ili pomoćnom naredbodavcu za izvršenje financijskog plana na ovjeru, obavlja poslove kunske i devizne blagajne, obavlja fakturiranja, sastavlja blagajničke izvještaje, ispostavlja virmane, ispostavlja račun – otpremnice, podiže gotovinu i devize, prati plačanja računa od strane dužnika, brine o djelotvornoj naplati prihoda prema zakonskim odredbama

5) treba poznavati i pratiti pravne propise iz područja radnog prava, računovodstva, poreza, te drugih pravilnika i uredbi iz područja računovodstva i financija,

6) obavlja obračun i isplatu materijalnih i drugih prava članovima Društva i vanjskim suradnicima te drugim poslovnim subjektima po izvršenom obračunu uz prethodnu suglasnost predsjednika ili Upravnog odbora,

7) prikuplja članarinu od članova Društva

8) obavlja i druge poslove po nalogu predsjednika, Upravnog odbora ili Skupštine Društva

7.12. Likvidator

 

                                                                       Članak 89.

 

Nastupom zakonom propisanih uvjeta provodi se likvidacijski postupak Društva.

            Likvidacijski postupak provodi likvidator.

            Pokretanjem postupka likvidacije prestaju sva ovlaštenja svim tijelima i osobama koje su bile ovlaštene za zastupanje Društva.

            Otvaranjem likvidacijskog postupka likvidator je jedina osoba koja zastupa Društvo u postupku likvidacije, do okončanja postupka likvidacije i brisanja iz nadležnog registra, na način i u granicama utvrđenim zakonom.

            Likvidator provodi likvidacijski postupak u rokovima i na način propisan zakonom.

            Likvidatora imenuje i opoziva Upravni odbor Društva, a upisuje se u nadležni registar.

Članak 90.

Članovi Društva koji obnašaju propisane dužnosti koje su utvrđene Statutom i drugim pravilnicima Društva sukladno složenosti poslova i odgovornosti koju pojedini dužnosnik ima pri obavljanju postavljenih poslova i zadataka iz svoje nadležnosti ostvaruje pravo na mjesečnu novčanu naknadu za obavljanje svojih dužnosti.

Pravo, smisao i cilj novčane naknade iz stavka 1. ovog članka proizlazi iz unutarnjih interesa članstva radi poticanja i motivacije rada, aktivnosti i djelovanja članstva u obavljanju upravnih i organizacijskih poslova, te izvršenju utvrđenih obveza, postavljenih zadataka i dužnosti u Društvu.

Pravo na naknadu i visinu naknada iz stavka 1. ovog članka utvrđuje Upravni odbor društva posebnim pravilnikom ili odlukom vodeći računa o financijskom planu i mogućnostima Društva.

 1. STRUČNI POSLOVI

Članak 91.

Knjigovodstveno-računovodstveni poslovi vode se sukladno važećim propisima.

Društvo može za obavljanje stručnih, knjigovodstveno-računovodstvenih, blagajničkih, pravnih, administrativnih i drugih poslova uposliti radnike u skladu s propisima.

Upravni odbor može djelomično ili u cijelosti povjeriti obavljanje poslova iz stavka 1. ovog članka drugim pravnim ili fizičkim osobama ovlaštenim za obavljanje određenih poslova.

 1. JAVNE OVLASTI

Članak 92.

Društvo ima javne ovlasti u skladu sa Zakonom i odlukama nadležnih tijela lokalne samouprave i uprave u provedbi vatrogasnih intervencija te drugih poslova iz svoje nadležnosti.

Upravni odbor ustrojava, utvrđuje i nadzire obavljanje povjerenih poslova neposredno ili putem drugog radnog tijela koje mu redovito podnosi izvješće.

 1. IMOVINA

Članak 93.

Imovinom Društva upravljaju tijela i članovi Društva koji obavljaju određene dužnosti utvrđeni ovim Statutom i odgovorni su za njeno pravilno korištenje i uporabu.

Imovina Društva upotrebljava se i koristi za ostvarivanje ciljeva i zadataka Društva.

           O nepokretnoj i pokretnoj imovini Društva vodi se odgovarajuća evidencija.

Članak 94.

Materijalno-financijsko poslovanje vodi se sukladno zakonu i zakonskim propisima.

 

Članak 95.

            Imovina i sredstva Društva uređuju se prema sljedećim skupinama: nepokretna imovina, pokretna imovina, financijska sredstva i druga nefinancijska sredstva ili osnovna sredstva za rad.

Članak 96.

Nepokretnu imovinu Društva čine: građevinski objekti, zemljište, postrojenja, radionice, skladišta, poslovni prostori i slično.

Pokretnu imovinu Društva čine: prijevozna sredstva, pohranjene i izložbene vrijednosti, vatrogasna oprema i uređaji, inventar i slično.

            Financijska sredstva Društva čine: novac i vrijednosti u bankama i blagajni, depoziti u obliku potraživanja, novčani polog dan kao osiguranje, vrijednosni papiri, izdvojena novčana sredstva, potraživanja za prihode poslovanja i odgođeno plaćanje rashoda.

            Druga nefinancijska sredstva ili osnovna sredstva za rad čine: sitni inventar, alati, naprave, zalihe materijala i proizvoda, sredstva za gašenje i slično.

Članak 97.

            O imovini Društva obvezno se vode pomoćne knjige ili popisi.

            Vođenje i korištenje imovine Društva uređuju se načelnim i okvirnim knjigovodstvenim pravilima i uvjetima, te načinom i postupkom o materijalnom poslovanju.

Pod materijalnim poslovanjem podrazumijeva se obavljanje poslova prijema i izdavanja materijalnih dobara i vrijednosti, izdavanje robe iz skladišta, prijem druge opreme, uređaja i sitnog inventara od dobavljača, zaduživanje korisnika opremom, alatima, sredstvima i sitnim inventarom, te vođenje propisane evidencije za svaki postupak.

Obveza popisa imovine Društva uređuje se sukladno temeljnim pravilima vršenja inventure.

Članak 98.

Financijska sredstva koja koristi Društvo za ostvarivanje svojih ciljeva i zadataka stječu se iz:

1) sredstva koja se osiguravaju iz proračuna lokalne uprave i samouprave za financiranje programom utvrđenih aktivnosti u skladu sa Zakonom o vatrogastvu

2) sredstva koja osiguravaju društva za osiguranje po utvrđenoj stopi propisanoj zakonom

3) sredstva prikupljenih članarinom od svojih članova

4) sredstava prikupljenih od donacija poduzeća i drugih pravnih ili fizičkih osoba

5) prihoda ostvarenih obavljanjem gospodarskih i uslužnih djelatnosti

6) prihoda od imovine

7) prihoda od učešća u dobiti poduzeća po pravu osnivača

8) dotacija i poklona

9) ostalih prihoda u skladu sa Zakonom

Članak 99.

            Vođenje financijskih sredstava Društva uređuje se na temelju pravnih načela o vođenju računovodstva i materijalno-financijskih poslova u neprofitnim organizacijama i udrugama građana.         Korištenje i upotreba financijskih sredstva uređuje se na temelju naloga naredbodavca ovlaštenog za izvršenje financijskog plana Društva koji se odnosi na plaćanje, naplatu, isplatu i uplatu, te na bezgotovinski prijenos sredstva.

Članak 100.

            Gotovi novac čuva se u blagajni Društva

            Blagajnički maksimum zadržavanja i čuvanja gotovog novca u blagajni Društva je do 10.000,00 kuna.

            Gotov novac preko blagajničkog maksimuma obvezno se uplaćuje i polaže na žiro-račune Društva.

Članak 101.

            Sredstvima na računima Društva raspolažu osobe koje su od tijela Društva ovlaštene za raspolaganje istima i čiji su potpisi zabilježeni na potpisnim kartonima u poslovnim bankama.

Članak 102.

            Kao i svaka druga pravna ili fizička osoba, Društvo može svoja plaćanja obveza i naplatu potraživanja u zemlji i inozemstvu osim izravnim novčanim namirenjem obavljati: kompenzacijom, cesijom, asignacijom ili upućivanjem duga kada je riječ o obračunskom namirenju obveza i naplati potraživanja propisanih Zakonom o obveznim odnosima.

Članak 103.

           Radi unapređivanja rada, povećanja financijske i nefinancijske imovine Društva, godišnji višak prihoda ili višak raspoloživih financijskih sredstva može se oročiti, udružiti ili uložiti u vlastito društvo te iskoristiti za druge oblike ulaganja ili investiranja.

Članak 104.

Članovi Društva koriste i upotrebljavaju osnovna sredstva za rad kojima raspolažu sukladno Statutu, pravilnicima ili odlukama tijela Društva.

Članak 105.

            Kada se članovi Društva odazovu na znak uzbune, osnovna sredstva za rad, osobna zaštitna oprema, uređaji, alati i druga osnovna sredstva moraju biti tako pripremljena i spremljena da su dostupna svakom članu dobrovoljne vatrogasne postrojbe Društva koji se odazove na znak uzbune za intervenciju.

 

Članak 106.

            Popisom imovine ustanovljuje se stvarno stanje imovine i obveza.

Članak 107.

            Odluku o određivanju popisa imovine, predsjednika i članove povjerenstava donosi Upravni odbor Društva.

            Popis imovine Društva mogu obaviti poslovno sposobni članovi Društva ili više vanjskih osoba.

            Broj članova povjerenstava ovisi o opsegu i organizaciji popisa imovine.

Članak 108.

Za svoje obveze Društvo odgovara svojom cjelokupnom imovinom.

 1. UREDSKO POSLOVANJE

Članak 109.

            Pravila uredskog poslovanja Društva predlaže, usvaja i mijenja Upravni odbor Društva.

Članak 110.

            Uredsko poslovanje Društva obuhvaća rukovanje sa spisima prema utvrđenom redoslijedu radnji u uredskom poslovanju koji utvrđuje Upravni odbor Društva.

                                                          

Članak 111.

            Uredskim poslovanjem neposredno rukovodi i za njega je odgovoran tajnik Društva.

                                                          

Članak 112.

            Arhiviranje, čuvanje i drugi postupci u svezi gradiva nastalog uredskim i drugim poslovanjem Društva vrši se sukladno zakonskim propisima.

 1. INFORMIRANJE

 

Članak 113.

Društvo informira svoje članstvo i širu javnost o svim značajnijim aktivnostima putem sredstava javnog priopćavanja i svoje internet stranice.

Za informiranje i obavještavanje o radu Društva odgovorni su predsjednik, tajnik i zapovjednik Društva.

 1. NAGRADE I PRIZNANJA

              

Članak 114.

Društvo dodjeljuje nagrade, pismena priznanja, odličja, plakete i sl. svojim članovima, pojedincima, udrugama, ustanovama, zajednicama, poduzećima i institucijama zaslužnim za ostvarivanje ciljeva i zadataka Društva u skladu s odgovarajućim pravilnikom Hrvatske vatrogasne zajednice.

Odluku o dodjeli donosi Upravni odbor na prijedlog Povjerenstva za priznanja koje u tu svrhu osniva.

 1. RJEŠAVANJE SPOROVA I SUKOBA INTERESA

                                                       Članak 115.

Spor/sukob interesa u Udruzi postoji ukoliko se radi o pravima i interesima članova udruge o kojima članovi mogu slobodno raspravljati, a koji utječu na rad udruge u cjelini odnosno ako se ona odnosi na pitanja odnosno zajedničkog interesa za članove.

Za rješavanje spora/sukoba interesa, Skupština imenuje arbitražno vijeće između članova udruge. Sastav, mandat, način, odlučivanja vijeća uređuje se pravilnikom koji donosi skupština. Arbitražno vijeće u svom radu na odgovarajući način primjenjuje odredbe Zakona o mirenju.

Odluka arbitražnog vijeća je konačna. Ukoliko spor/sukob interesa nastane oko pitanja o kojima se podnosi zahtjev za upis promjena u registar udruga o čemu odlučuje nadležni ured, nezadovoljni član najprije se obraća udruzi da riješi spor/sukob interesa. Po konačnosti odluke arbitražnog vijeća, udruga podnosi nadležnom uredu zahtjev za upis promjena u registar udruga zajedno sa odlukom arbitražnog vijeća.

 1. PRESTANAK RADA

 

                                                                 Članak 116.

Skupština Društva može temeljem vlastite ocjene ili temeljem drugih opravdanih razloga donijeti odluku o prestanku rada Društva dvotrećinskom većinom glasova svih članova Skupštine.

Društvo može prestati s radom i temeljem rješenja tijela državne uprave nadležnog za registraciju udruge na način i u predviđenim slučajevima.

Prilikom prestanka rada sva postojeća imovina i sredstva Društva stavljaju se na raspolaganje gradu Krapini i mogu se koristiti samo za namjensko korištenje za potrebe vatrogastva.

 

 1. STATUT I DRUGI OPĆI AKTI

 

Članak 117.

Statut Društva osnovni je opći akt Društva.

Svi drugi akti moraju biti usklađeni s odredbama Statuta.

Ne primjenjuju se odredbe akta Društva koji su u suprotnosti s odredbama Statuta.

Nacrt Statuta utvrđuje Upravni odbor i upućuje ga na raspravu i donošenje Skupštini.

Statut društva kao i njegove izmjene i dopune, Skupština donosi natpolovičnom većinom svih članova koji čine Skupštinu.

Izmjene i dopune Statuta donose se prema postupku i na način kao i kad se donosi Statut.

Članak 118.

Osim Statuta Društvo ima i sljedeće akte koje donosi Upravni odbor:

 • Poslovnik o radu Upravnog odbora
 • Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu Društva
 • Pravilnik o stegovnoj odgovornosti
 • Pravilnik o nagradama, naknadama i pomoćima
 • Pravilnik o prijevozu vode
 • Pravilnik o financijskom poslovanju
 • Protokol o postupanju prilikom uzbunjivanja, izlaska na intervenciju, ponašanja na intervenciji i postupcima nakon povratka s intervencije
 • Cjenik za obračun usluga
 • Cjenik za obračun intervencija
 • Pravila uredskog poslovanja
 • Pravila popisa imovine i inventure
 • Pravilnik o kućnom redu

Upravni odbor Društva može prema potrebi donijeti i druge opće koji nisu navedeni u ovome članku.

Članak 119.

Poslovnike o radu Skupštine, Nadzornog odbora, Zapovjedništva i Suda časti donose navedena tijela svako za sebe.

 1. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 120.

Društvo će uskladiti svoje akte s odredbama ovog Statuta najkasnije u roku od dvanaest (12) mjeseci od dana stupanja na snagu ovog Statuta.

Članak 121.

Odredbe ovog Statuta primjenjuju se onako kako glase, a pri tumačenju spornih odredbi ne treba se držati doslovnog značenja pojedinih izričaja, već treba istraživati namjeru odredbe i odredbu tako razumjeti kako to odgovara načelima obveznog prava i drugim Zakonom utvrđenim pravilima i načelima.

            Ovlašćuje se Upravni odbor Društva da sukladno potrebi daje tumačenje pojedinih odredaba ovog Statuta.

 

 

Članak 122.

            Svako nepoštivanje odredaba ovog Statuta povlači stegovnu odgovornost protiv odgovornih osoba na temelju odredaba Statuta.

Članak 123.

Stupanjem na snagu ovog Statuta prestaje važiti Statut Društva donijet 10.ožujka 2012.god. (broj:103/2012)

Članak 124.

Ovaj Statut stupa na snagu i primjenjivat će se danom donošenja na Skupštini.

 U Krapini, 29. kolovoza 2015.                                             Predsjednik DVD Krapina:

                                                                                                  Dražen Strabić, mag.pol.

                       

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Nužna polja su označena s *